dilluns, 21 de novembre de 2011

Conceptes bàsics (III) - Estudi de l’empresa des de la teoria de l’organització


Estudi de l’empresa des de la teoria de l’organització

L’organització és entesa com un sistema racional (orientada cap a finalitats determinades) o natural (una col·lectivitat de persones que comparteixen un interès comú per la supervivència del sistema), obert (en interacció amb l’entorn) o tancat (aïllada de l’entorn). Les diferents combinacions donen;

1.    Models de sistemes racionals tancats:
a.    L’administració científica del treball (Taylor)L’administració científica sorgeix després de la Revolució Industrial en un context caracteritzat per la necessitat d’incrementar la productivitat i de resoldre l’escassetat de mà d’obra qualificada.
b.    L’escola de procés administratiu(Fayol): coetània a Taylor, mentre que T. Es mou en l’àmbit de l’organització del treball dels empleats de base, Fayol caracteritza l’essència del treball dels quadres de comandament. Formula un conjunt de catorze principis generals d’administració http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Administraci%C3%B3n_General_e_Industrial
c.    L’escola burocràcita de Weber, configura una estructura organitzativa altament formalitzada, idònia per a grans organitzacions que requereixen l’eficiència en l’execució de tasques rutinàries i que com a contrapartida estiguin disposades a sacrificar la flexibilitat.
2.    Models de sistemes naturals tancats: centren l’atenció en els aspectes de comportament dels individus i dels grups en les organitzacions.   
a.    L’escola de les relacions humanes: entenia que s’havien de considerar els factors relacionats amb les motivacions humanes.
b.    La teoria dels sistemes cooperatius. La tesi central de Barnard es basa en la distinció entre sistemes conflictius (els individus tenen objectius que no son conjuntament consistents) i sistemes cooperatius (els individus actuen racionalment per assolir un objectiu comú)
3.    Models de sistemes racionals oberts. Davant la concepció de l’empresa com a sistema tancat en què l’entorn era ignorat, es destaca a partir d’aquest moment la immersió de l’empresa en un context exterior del qual no es pot prescindir per estudiar-la.
a.    L’escola del comportament o dels sistemes socials, es proposa estudiar els factors psicosociològics i de decisió, les interdependències dels quals interpreten el comportament dels individus i faciliten l’ajustament de les activitats de l’empresa als objectius particulars.
b.    La teoria de sistemes, constitueix una escola d’integració.
c.    L’enfocament contingent, és una concreció de la teoria general de sistemes que es basa en la consideració de les possibles condicions o contingències de l’entorn per establir els dissenys estructurals o les accions directives més adequades per a cada cas particular.
4.    Models de sistemes naturals oberts. Aquests models incideixen de manera especial en la importància que té l’entorn en la determinació de l’estructura, el comportament i els canvis en la vida de les organitzacions.
a.    L’ecologia de les poblacions. Des d’aquesta perspectiva es manté que els factors ambientals condicionen les característiques de les organitzacions que millor s’adapten a l’entorn.
b.    La teoria de la dependència de recursos, les organitzacions s’han d’estudiar en relació amb la resta de les entitats amb què competeixen i comparteixen els recursos escassos
c.    L’escola institucional. Com un tot imposa concebre la varietat de les organitzacions, la possibilitat real que si més no algunes organitzacions portin vida pròpia al marge de qui les controla, l’èmfasi en l’entorn.
d.    L’aprenentatge organitzatiu, parteix de la idea que les accions de les persones sovint precedeixen, més que segueixen, els objectius.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada